Projekt „Droga do zatrudnienia” nr RPMP.08.02.00-12-0207/20 realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu: 415 946,41 PLN
Wartość dofinansowania: 372 162,58 PLN

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r..
Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski i powiat dąbrowski.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

Z wyżej wymienionej grupy docelowej projektu, w celu wyrównania szans, preferowane będą osoby w najbardziej niekorzystnej sytuacji (poprzez przyznanie dodatkowych pkt. w procesie rekrutacji) takie jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, kobiety, osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości uzyskania i utrzymania zatrudnienia 30 osób (bezrobotnych, biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej w tym: 8 os. powyżej 50r.ż., 8 osoby z niepełnosprawnościami, 12 osób o niskich kwalifikacjach, 6 osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących (wg. KC) powiaty m. Tarnów, tarnowski, dąbrowski, brzeski poprzez objęcie wsparciem do 31.12.2021 r. oraz podjęcie zatrudnienia do 3 miesięcy po opuszczeniu projektu min. 45% spośród uczestników.